مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for December 16th, 2008

پلیس گشت دریایی استرالیا تعداد 37 نفر پناهجو را که توسط قایق خود را در نزدیکی شمال استرالیا(شهرداروین) رسانده بودروز دو شنبه بعدازظهر دستگیرنمودند. این هفتمین کشتی است که درطول سه ماه اخیر وارید استرالیا شده .

آنها به جزیره کریسمس به خواطر بررسی دادخواستیهای شان منتقل خواهد شد اما که پناهجویان  از کدام کشور است معلو مات دردست نیست