مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for December 22nd, 2008

Change to processing location for Afghani family migration applications from clients in Afghanistan and Pakistan

تغیر مکان در باره بررسی درخواستیهای مهاجرتی فامل های افغانی در افغانستان و پاکستان

برای معلومات اینجا را کلیک کنیدfor information clik here