مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

تمامی درخواست های  پناهندگی پناهجويان ازکشورهای افغانستان وسريلانکا ازين به بعد به حالت تعليق خواهد بود وهمچنين گشت های دريايی استراليا توانستند دريک عمليات نجات اضطراری جان نزديک به 70 پناهجو که که درحالت خرابی نزديک به مرگ بودند را نجات بدهند .

وزيرامورمهاجرت وشهروندی دولت فدرال استراليا آقای کريس ايوانز گفته است که دولت استراليا تصميم گرفته است که تا روشن شدن ” وضعيت درحال تغيير” هردوکشورافغانستان وسريلانکا بررسی درخواست های پناهندگی اتباع اين دوکشوررا به حالت تعليق درآورده است .

براساس اين قانون جديد دولت استراليا بررسی درخواست های پناهجويان جديدی که ازکشورسريلانکا وارد خواهندشد برای مدت 3 ماه معلق خواهد بود وهيچ بررسی برای پذيرش آنها صورت نخواهد گرفت وبرای اتباع افغانستان هم اين مدت 6 ماه خواهد بود وازين تاريخ به بعد تا شش ماه آينده هرکسی که وارد آبهای استراليا شود مدت 6 ماه درتعليق کامل خواهد بودوبه درخواست پناهندگی آنها ترتيب اثرداده نمی شود.

همچنين دولت فدرال استراليا بررسی خواهد کرد که بعدازين مدت چه کسانی بايد درخواست های شان بررسی شود ومستحق دريافت پناهندگی هستند يا خير؟ يا اينکه دوره تعليق آنها برای مدت ديگری تمديد خواهد شد. اين به اين معنی هست که تمامی کسانی که ازدوکشورافغانستان وسريلانکا بعدازتصويب اين قانون که درتاريخ 9 آپريل مصوب شده است وارد آبهای استراليا شود درخواست های پناهندگی شان بررسی نخواهد شد تا زمانی که تعليق برداشته نشود ودولت اين حق را دارد که اين تعليق را تمديد نمايد.

اين تصميم دولت استراليا بعدازآن می آيد که گزارش های کميساريای عالی سازمان ملل متحد  درامورپناهندگان نشان دهنده ی تغييردروضعيت سياسی وامنيتی اين دوکشورمی باشد.

آقای ايوانز همچنين اين مطلب را يادآورشدکه اين به اين معنی نيست که درخواست های پناهجويانی که درکمپ کريسمس هستند بطورکامل رد خواهند شد وقانون برای افراد تازه وارد می باشد.

وزيرامورمهاجرت وشهروندی استراليا آقای ايوانزگفت که هدف وپيام اين تغييرات اين هست که کسانی که قاچاقبران انسان هستند ديگرنمي توانند ادعا کنند ,که با رسيدن به آبهای استراليا پناهنده شدن وويزای پناهجويان تضمين شده است وهمچنين کسانی که درصدد پرداخت پول وپيداکردن کسی برای انتقال شان به استراليا برای پناهنده شدن هستند هم بايد بدانندکه اين راه درستی برای اين کارنيست وبايد به کشورهايشان برگردند.

آقای ايوانز اين مطلب را رد کرد که تعليق درخواست پناهجويان غيرانسانی هست وافزود پناهجويانی که ازاين دوکشوروارد خواهند شد ,ازشرايط زندگی وحقوق برابری با بقيه پناهجويان برخوردارهستند; اما بررسی درخواست هايشان بنا به بررسی های سازمان ملل متحد ودولت استراليا معلق خواهدبود.

اکثريت پناهجويانی که وارد استراليا می شود ازکشورهای افغانستان وسريلانکا می باشند.دولت استراليا همچنين درراستای مبارزه با قاچاق انسان درمنطقه به دنبال هدف گيری وبازداشت کسانی هست که جريان پول شويی تجارت قاچاقيان انسان را اداره می کنند.درهمين رابطه آقای استفان اسميت وزيرامورخارجه دولت فدرال اين تغييرات را هوشمندانه ومثبت خواند ويادآورشد که دروضعيت هردوکشورافغانستان وسريلانکا تغييرات مثبتی درزمينه های امنيتی وسياسی واجتماعی ديده می شود.

آقای اسميت گفت که همه شاهد يک انتخابات دموکراتيک پارلمانی بعدازتقريبا دودهه خشونت وناآرامی درسريلانکا بوديم .همچنين با اتکا به گزارشهای کميساريای عالی ملل متحد درامورپناهندگان ازکشورافغانستان تنها به دليل اينکه شما ازمردم “هزاره” درافغانستان باشيد نمی توانيد بطورخودکار شرايط کسب پناهندگی به کشوراستراليا را دارا باشيد.

دولت استراليا همچنين به بررسی درخواست های پناهندگی کسانی که ازقبل دردرکمپ کريسمس آيلند هستند ادامه خواهد داد تا ببيند چه افرادی واقعا بعنوان پناهنده واجد دريافت ويزای حمايت ” پناهندگي” خواهند بود.تمام پناهجويانی که وارد آبهای استراليا می شوند مانندگذشته به کمپ کريسمس آيلند منتقل خواهند شد ودولت برای مقابله با کمبودفضا برای سکونت اين پناهجويان تدابيرجديدی برروی دست خواهد گرفت .

Leave a Reply