مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for May 3rd, 2010

http://i40.tinypic.com/2ccnuqc.gifحامد صابری 

در پی انتشار خبر تصمیم جدید وزارت مهاجرت استرالیا مبنی بر تعلیق یا توقف موقت بررسی درخواست های پناهندگی افغان های پناه جو، در چند هفتهء اخیر شاهد حوادث و رویدادهای متعدد در اجتماع افغانهای مقیم استرالیا بودیم که از جنبه های مختلف قابل بحث و بررسی است. همان طور که پیش بینی میشد اعلان تصمیم جدید حکومت استرالیا عکس العمل های متفاوت و بعضاً متضاد را در بین هموطنان ما در استرالیا برانگیخت که اولین نشانه های بارز آن در جلسهء مشورتی وزارت مهاجرت برای نمایندگان انجمن های افغان در ویکتوریا مشاهده شد که اندک زمان بعد از اعلان رسمی خبر مذکور، در دفتر وزارت مهاجرت در دندینانگ تدویر گردید. در جلسهء مذکور که باهدف آگاهی از نظرات و دیدگاه های افغان ها راجع به پالیسی مهاجرتی جدید حکومت استرالیا برگزار شده بود نمایندگان انجمن ها و گروه های اجتماعی افغان ها در ایالت ویکتوریا واضحاً به دو گروه مشخص تقسیم شدند.

Read the rest of this entry »