مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for May 7th, 2010

Read the rest of this entry »

رهبراپوزيسيون دولت فدرال استراليا آقای تونی ابوت ازحزب ليبرال درمصاحبه راديويی خود اعلام کرده است که درصورتی که مردم استراليا وی را بعنوان نخست وزير درانتخابات آينده انتخاب نمايند وی کسانی را که با قايق به استراليا پناهنده می شوند ازويزای اقامت دائم محروم خواهد کرد تا اين راه برای هميشه بسته شود .

Read the rest of this entry »