مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

رهبراپوزيسيون دولت فدرال استراليا آقای تونی ابوت ازحزب ليبرال درمصاحبه راديويی خود اعلام کرده است که درصورتی که مردم استراليا وی را بعنوان نخست وزير درانتخابات آينده انتخاب نمايند وی کسانی را که با قايق به استراليا پناهنده می شوند ازويزای اقامت دائم محروم خواهد کرد تا اين راه برای هميشه بسته شود .

وی گفت که درصورت موفقيت درانتخابات وی مانند دولت سابق آقای هاوارد به پناهجويانی که درخواست های پناهندگی شان تاييد وقبول شود تنها ويزای حمايت موقت داده خواهد شد . وی خطاب به پناهجويان غيرقانونی گفت : درصورت انتخاب شدن من بعنوان نخست وزير آينده شما نخواهيد توانست ويزای اقامت دائم بدست بياوريد نه اگردارد, نه اما ! اگرشما ازطريق غيرقانونی اقدام کنيد ويزای دائم برای شما صادرنخواهد شد وداستان همين خواهد بود وتمام !!!

وی همچنين افزود : اگراين پيام روشن وقوی به مردمان  قاچاقبر وپناهجويان غيرقانونی داده شود من به مردم استراليا اطمينان می دهم که ديگرکسي بطورقاچاق وارد استراليا نخواهد شد اما اگرمانند دولت آقای راد عمل کنيم مشخص هست که کسی جلوی ورود سيل مانند وغيرقانونی پناهجويان را نمی تواند بگيرد !

One Response to “سیاست حزب مخالف استرالیا در مورد پناهجویان که با کشتی به استرالیا می ایند”

  • R.R.:

    This guy is clearly a racist.If he thinks it is so bad to migrate to Australia by boat without the permission of the imperialist british man. Why did his own parents came to australia illegally from europe and settled there without any permission from the aborigines,but instead mistreated them?

Leave a Reply