مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for May 12th, 2010

مصارف توقیف پناه جویان و بررسی درخواست پناهندگی آنها برای حکومت استرالیا در 12 ماه آینده تقریباً یک ملیارد دالر خواهد بود که 282 ملیون دالر آن به ترمیم و نوسازی توقیف گاه ها اختصاص داده خواهد شد و 152 ملیون دالر بیش از مبلغ پیش بینی شده توسط دولت در سال روان است. روزنامهء “هرالد سان”  می نویسد در سال مالی 2011-2010مبلغ  هشتاد هزار دالر برای هر پناه جو مصرف خواهد شد که برای 8800 پیش بینی شده است گفته میشود بخشی از این مصارف بخاطر تصمیم دولت مبنی بر توقف موقت درخواستی های پناهندگی افغانها و سری لانکایی هاست که دولت را مجبور به بازگشایی مجدد توقیف گاه “کرتن” نموده که 144 ملیون دالر هزینه دربر خواهد داشت. تاکنون درخواست پناهندگی تقریبا 300 پناه جوی افغان توقف داده شده است

در بودجهء پیشنهادی دولت، 120 ملیون دالر به نوسازی توقیف گاه جزیرهء کرسمس و 19 ملیون دالر به نوسازی توقیف گاه ها در داروین، سدنی و پورت آگوستا اختصاص یافته است