مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for May 15th, 2010

تاریخ: 15 می 2010

بر اثر لت و کوب و خشونت بین سی نوجوان پناهجوی افغانستانی و کرد که شب گذشته در مرکز نگهداری پناهجویان در ساحهء “برودمدو” شهر ملبورن حادث شد سه تن به شفاخانه انتقال داده شدند. سخنگوی وزارت مهاجرت میگوید کارمندان مرکز یادشده که در آن فامیل ها و نوجوانان پناهجو اسکان داده شده اند قبل از ورود پولیس، وضعیت را تحت کنترول درآورند.  مسؤولین کمپنی “سرکو” که این مرکز را اداره میکنند و همچنین پولیس راجع به این موضوع تحقیقات میکنند. وزارت مهاجرت میگوید وضعیت در این مرکز که 50 نفر در آن نگهداری میشوند درحال حاضر آرام است.