مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for May 16th, 2010

 تاریخ: 12 می 2010

منبع: ای بی سی نیوز و روزنامهء “د ایج” ملبورن

دولت فدرال استرالیا ملیونها دالر برای انتقال پناهجویان توسط طیارات جت شخصی مصرف میکند که هر پرواز تقریباً یک لک دالر هزینه دربر دارد. در سال مالی فعلی، تا پیش از 15 مارچ سال روان وزارت مهاجرت بیش از پنج و نیم ملیون دالر در بدل 45 پرواز به کمپنی های طیارات جت شخصی پرداخته است. مصارف  این پرواز ها، سال قبل 3.6 ملیون دالر برای 48 پرواز و دو سال قبل 4.3 ملیون دالر برای 119 پرواز بود

Read the rest of this entry »