مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Front pageشمارهء ماه آگست مجله آرمان با مطالب ذیل منتشر شد

سیاست وحکومت یعنی اعمال قدرت

   انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای . . .  ـ بخش دوم

التهاب جگر(نوع ب)

هشدار

جنگ با طالبان

دو روی سکهء سالگرد استقلال افغانستان

انتخابات و اشک ریزی اثرگذار

غزه در وطن

هزار نکتهء باریکتر ز مو . . .

گزارش تصویری محفل عید فطر

شعر

ضرورت تجليل وپاسداري ارزشهای …

نکته های ناب برای بهتر زیستن

از هر گوشه و کنار جهان

با فیسبوکی ها

درد دل کاکاصدرو

و مطالب انگلیسی

Leave a Reply