مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

arman2

شمارهء ماه مارچ مجلهء آرمان از چاپ برامد:
مطالب این شماره:
نکته هایی دربارهء روشنفکر و روشن بین
مدارای امریکا و جنگ سالاران افغانستان
هپاتیت نوع A
خدا و شیطان
سفرهای رییس جمهور افغانستان به …
عاشقان دلباختهء ارگ کابل
معرفی کتاب؛ کاغذپران باز
کاروان ابریشم
یک رشته مروارید
حریر خیال
اشعاری از رازق فانی و تمیم مصلح
از هر گوشه و کنار جهان
مصاحبه با یما اکبری
با فیس بوکی ها
محفل افتتاحیهء گروه فرهنگی هنری 22
معلومات دربارهء انرژی خورشیدی
خاک ده سر پیری
معمای جدولی
هشت مارچ، روز جهانی زن
مطالب انگلیسی

Leave a Reply