مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

مکتب اندیشه در سال 2010 به ابتکار “جامعهء هزارهء ویکتوریا” مطابق به نیاز زمان و به منظور تقویت و حفظ فرهنگ مردم ما و انکشاف و استمرار زبان دری و پشتو تهداب گذاری گردید. مکتب اندیشه بر اساس لایحهء وظایف اداره میشود که توسط شورای مؤسس تدوین گردیده و امید میرود تا با عمل کردن صادقانه به این لایحه، زمینهء  تقویت و رشد مثبت در عرصه های مختلف اخلاقی، فرهنگی و علمی برای نسل آیندهء اجتماع افغانها در استرالیا مساعد شود.. آنچه روشن است نسل آیندهء ما با حاکم بودن بر دو زبان یعنی زبان مادری و زبان انگلیسی در میدان زندگی جامعه چند فرهنگی کارآمدترو موفق تر خواهد درخشید

مکتب اندیشه در بدو تأسیس در مکتب زبان انگلیسی نوبل پارک شروع به فعالیت نمود اما بعدا به لیسهء کرنبورن و اخیراً به لیسه لندهرست در ساحهء کرنبورن انتقال یافته است. .

نظرات، انتقادات، پیشنهادها و همچنین اعانات و کمک های مالی شما، شورای مکتب را در اجرای وظایف و مسؤولیت های شان مساعدت خواهد کرد

برای معلومات مزید با معلم دریابی یا حامد صابری به تماس شده میتوانید

Mobile: 0438 895 728 / 0481 291 691

950 South Gippsland Hwy, Cranbourne, Vic 3977

PO Box 7268, Dandenong, 3175

Email: andisha@bamyan.org.au

برای دریافت فورم ثبت نام اینجا را کلیک کنید

Leave a Reply