مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for April, 2018

13

حامد صابری

روز یکشنبه بیست و پنج مارچ، دندینانگ در ساحهء جنوب شرق میزبان ششمین جشنوارهء نوروزی بود. این جشنواره که در نوع خود بی نظیر است در سال ۲۰۱۳  به همت انجمن دانشجویی “آسا” آغاز شد و سه سال قبل مسؤولیت برگزاری آن به نهاد هماهنگی انجمن های افغانستانی ویکتوریا سپرده شد. گزارش جشنوارهء نوروز امسال در صفحه ۱۴ و ۱۵ مجله درج و عکس ها و ویدیوهای آن در صفحهء فیس بوک نهاد نشر شده است. آنچه این نوشته به اختصار به آن می پردازد برخی صحبت ها و اظهار نظرات راجع به جشنوارهء امسال  است که خاصتاً در صفحات فیس بوک به چشم میخورد.
یکی از موضوعاتی که سبب انتقاد و نارضایتی یک عده از هموطنان ما از جشنوارهء نوروز امسال شده شامل کردن یک انانسر پشتو زبان بود. منتقدین و ناراضیان را عقیده بر آنست که چون تعداد هموطنان پشتوزبان که در جشنوارهء نوروز ملبورن اشتراک کردند به تناسب فارسی زبانان ناچیز بود و اکثریت قریب به اتفاق اشتراک کنندگان، به زبان  پشتو بلدیت ندارند انتخاب یک انانسر پشتو زبان برای جشنواره، بی معنا بود و سبب شد جشنوارهء امسال خسته کن و کسل کننده باشد. از جانب دیگر یک عده از اشتراک کنندگان به حذف دنبوره و آهنگهای هزارگی از جشنوارهء امسال اشاره کرده و انرا یک تصمیم نادرست خوانده اند.

در پاسخ به این عده از هموطنان ما باید گفت که زبان پشتو یکی از زبان های رسمی در افغانستان است و اگرچه تعداد هموطنان پشتو زبان که در جشنوارهء امسال اشتراک کردند بسیار کم بود، انتخاب یک انانسر پشتوزبان با هدف ترغیب همهء هموطنان ما، صرف نظر از فکتورهای قومی، زبانی و منطقوی، به اشتراک جشنوارهء نوروز می باشد. بنابراین با درنظرداشت اینکه  یک عده از هموطنان ما در شهر ملبورن به زبان پشتو تکلم میکنند مسؤولین برگزاری جشنواره تصمیم گرفتند علاوه بر انانسر فارسی زبان، یک انانسر پشتو زبان نیز در اجرای برنامه شریک باشد. البته  در امر تقسیم اجرای بخش های مختلف برنامهء جشنواره بین دو انانسر پشتو زبان و فارسی زبان، تناسب جمعیت اشتراک کنندگان فارسی زبانان و پشتو زبانان نیز باید مدنظر قرار گیرد که در جشنوارهء امسال بنا به برخی ملحوظات، این موضوع نادیده گرفته شد.
نکتهء مهم تر، اما، آنست که از آنجا که تقریباً همهء مسؤولین برگزاری جشنوارهء نوروز از تبار و قوم هزاره هستند یک عده از هموطنان ما با این پندار نادرست در جشنواره اشتراک می کنند که جشنوارهء نوروز یک جشنوارهء هزارگی است و از انانسر گرفته تا ساز و اواز و رقص و شعر و هر چیز دیگر باید هزارگی باشد و اگر مثلاً دنبوره از برنامه حذف شود آسمان به زمین می افتد. این تصور از بنیاد اشتباه است. جشنوارهء نوروز ملبورن به هیچ گروه قومی یا زبانی تعلق ندارد بلکه متعق به همهء هموطنان ما و بل متعلق به همهء کسانی است که نوروز را میراث کهن نیاکان خود دانسته و آنرا ارج می نهند. این موضوع خاصتاً با درنظرداشت اینکه یکی از اهداف اصلی نهاد هماهنگی انجمن های افغانستانی ویکتوریا از بدو تأسیس تاکنون ایجاد همدلی و هم آوایی بین هموطنان ما در استرالیا می باشد از اهمیت بسیار برخوردار است. فراموش نباید کرد که نوروز مصادف با هفتهء سوم ماه مارچ است که در ایالت ویکتوریا هفتهء تنوع فرهنگی و زبانی نامیده میشود. وقتی مردمان بیش از یکصدوپنجاه کشور جهان در هفتهء سوم ماه مارچ،  تنوع فرهنگی و زبانی را در ایالت ویکتوریا جشن میگیرند جای بسی تأسف خواهد بود که جشنوارهء نوروز فقط مختص به یک گروه قومی یا زبانی خاص قلمداد شود. نوروز، این آیین باستانی مردمان نیک سرشت، بسی شکوهمندتر از آنست که  در مفکوره های حقیر قومی و نژادی محبوس شود. هر آنکه نوروز و جشنوارهء نوروز ملبورن را، قومی و منطقوی و زبانی پنداشته با نوروز که مظهر تجدید زندگی، همدلی و  گوناگونی است از بنیاد، بیگانه است.

 

 

The Nawroz Festival: colourful, rich and inclusive

By Hamed Saberi

On Sunday 25th of March this year, several thousand members of the Afghan Australian community in Victoria filled Dandenong Park in south east Melbourne to celebrate Afghan New Year (Nawroz).

Organized by Victorian Afghan Associations Network (VAAN), the Nawroz Festival 2018 was an exciting outdoors festival with a wide range of activities including music, dance, poetry, goods and services stalls, martial art show, and fashion show. The Festival was also further flavoured and fragranced by traditional Afghan foods. It was the sixth year that Afghans in Melbourne came together in their thousands to be part of the biggest outdoor festival involving the Afghan Australian community in Victoria.

 

As the Afghan community in Melbourne is unfortunately divided along ethnic, religious and political lines, the Nawroz Festival is thought to be a wonderful opportunity for them all to set aside their differences and come together as one united community. After all, Nawroz is the beginning of the season of grace and of beauty, promoting renewal, friendship, harmony and unity. However, the social media feedback following the event suggests that some participants were so dissatisfied as to deride it as the most boring Nawroz Festival ever.

The main criticism targeted the selection of a Pashto-speaking master of ceremonies since the vast majority of participants were from Hazara background who did not understand Pashto.
While it is true that the Pashto-speaking Afghans who attended the Nawroz Festival this year were hugely outnumbered by Dari-speaking participants, it should be pointed out that Pashto is one of the official languages of Afghanistan and that a Pashto-speaking master of ceremonies, alongside a Dari-speaking MC, would enrich the festival and contribute to the creation of a sense of unity and harmony. Those who criticized the organizers for including the Pashto-speaking MC seem to be completely misunderstanding the roots, nature and cultural breadth of the Nawroz festival by assuming that it is an exclusively Hazaragi event. The Nawroz Festival has never been about any particular ethnic group. It is an all-inclusive event that celebrates our diverse, rich cultural heritage shared by all ethnic groups and nationalities.