مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

مقدمه:

کمک دولت استرالیا در قسمت فیس مواظبت اطفال به زودی تغییر خواهد کرد. در حال حاضر دو قسم کمک در قسمت فیس مواظبت از اطفال از طرف دولت به فامیل ها داده میشود که عبارتند از: پرداخت جبرانی فیس مراقبت از اطفال Child Care Rebate و مساعدهء مراقبت از اطفال  Child Care Benefit . کمیسیون ارزیابی سودمندی 2014 راجع به مواظبت طفل و آموزش دوران طفولیت) و مشورت های متعاقبه آن به این نتیجه رسیده اند که سیستم فعلی کمک به مصارف مواظبت طفل برای خانواده ها پیچیده و مشکل می باشد و در مقابل نیازمندی های شان انعطاف ناپذیر است. فلهذا، دولت یک بسته اصلاحی را غرض کمک به خانواده ها و برآورده ساختن نیازمندی های ایشان اعلام نموده است تا حمایت های هدفمندتری را برای خانواده های محروم و آسیب پذیر و اطفال شان فراهم سازد.

سر از تاریخ 2 جولای 2018، یک برنامهء کمکی واحد جایگزین این دو خواهد گردد. دولت استرالیا مبلغ 2.5 ملیارد دالر را به منظور عملی شدن  این برنامهء جدید تخصیص داده است.  مطالب مندرج در این صفحه، جزئیات این برنامه را تشریح می نماید.

موضوعات اصلی

در  زیر لست یک سلسله موضوعات اصلی دربارهء برنامهء جدید دولت درج شده است.

 1. سر از تاریخ 2 جولای 2018، یک برنامهء کمکی واحد جایگزین دو برنامهء فعلی برای کمک به خانواده ها در قسمت مصارف مراقبت از اطفال خواهد گردد.
 2.  در برنامهء جدید دولت، سه عامل ذیل روی میزان کمک به خانواده تأثیر میگذارد.
 • عاید مجموعی خانواده
 • میزان فعالیت هر دو  والد (به اساس والدی که دارای کمترین میزان فعالیت تائید شده باشد)
 • نوع  خدمات مواظبت طفل ایکه خانواده  استفاده می کند.
 1. مواظبت طفل تحت این ترتیبات جدید برای اکثر خانواده ها، امکان پذیر تر می باشد. اکثر خانواده های دارای عاید کم و متوسط، مستحق دریافت مقدار بیشتر کمک پولی دولت در قسمت مصارف مواظبت طفل نسبت به مقدار کنونی آن می باشند.
  1. مقدار کمک پولی دولت به خانواده هائی که عاید شان $185,710  یا کمتر  است، تابع حد اعظمی نمی باشد.
  2. خانواده هائیکه بیشتر از $185,710  و کمتر از $350,000  عاید دارند، میزان حد اعظمی کنونی شان از $7,613 به $10,000 برای هر طفل در سال افزایش می یابد.

هرقدر که عاید مجموعی خانواده پائینتر رود، به همان اندازه استحقاق شان برای دریافت کمک پولی از دولت بیشتر می گردد.

 1. تعداد ساعات مواظبت از اطفال که شامل کمک دولت میشود مربوط به نتیجهء ارزیابی فعالیت شان می باشد. هرقدر که میزان فعالیت بیشتر گردد، به همان اندازه تعداد ساعات مواظبت از طفل که شامل دریافت کمک پولی دولت میشود بالاتر می رود، الی حداکثر 100 ساعت در هر دو هفته.

تعداد  ساعات مواظبت از طفل برای خانواده های دارای دو  والد، به اساس فعالیت والدی که کمترین ساعات فعالیت را در هر دوهفته دارد، تعیین می شود.

 

فعالیت ها تائید شده

 • کار بامعاش – بشمول رخصتی ها مانند رخصتی ولادی و غیره
 • تحصیل یا آموزش تائید شده
 • کار بدون معاش در کسب و کار خانوادگی
 • جستجو برای کاریابی
 • کار داوطلبانه
 • کار  برای خود
 • فعالیت های دیگر به اساس وضعیت انفرادی شخص

استثنائات برای والدینی که مکلفیت های مربوط به “ارزیابی فعالیت” را نظر به دلایل مؤجه برآورده نمی توانند، موجود است.

 1. برنامهء جدید دولت همچنان مربوط می شود به نوع مواظبت از طفل و تابع میزان حد اعظمی ساعتوار می باشد.
  1. مواظبت از اطفال در مراکز مواظبت از اطفال $11.55 هر ساعت
  2.  مواظبت از اطفال خانه در $10.70  فی ساعت
  3. مواظبت از اطفال در ساعات خارج از مکتب) $10.10 هر ساعت
 2. در برنامهء  جدید، کمک پولی دولت مستقیماً برای ارائه کنندهء مواظبت طفل پرداخت می شود تا خانواده ها فیس کمتر بپردازند.
 3. برنامهء جدید دولت شامل یک طرح حفاظتی می باشد تا اطمینان حاصل گردد که جوامع و خانواده های آسیب پذیرتر  به خدمات مواظبت از اطفال و آموزش دوران طفولیت دسترسی داشته و از آن مستفید شوند. این برنامهء  جدید اشخاص ذیل را بیشتر مساعدت می کند:
  1. خانواده هائیکه نیازمند دریافت مساعدت عملی به منظور حمایت دربارهء وضعیت امنیتی و رهایشی اطفال شان هستند
  2. پدرکلان/مادرکلان هائی که به حیث مواظبت کنندهء اصلی، از سنترلنک معاش دریافت میکنند.
  3. خانواده هائیکه دچار  مشکلات اقتصادی مؤقت اند
  4. والدینی که از  معاش سنترلنک به سکتور کار  انتقال می کنند.
 4. برای معلومات بیشتر و آگاهی از طرز استفاده از تخمینگر کمک پولی دولت در قسمت مواظبت طفل، خانواده ها باید به وب سایت education.gov.au/childcare مراجعه نمایند تا بدانند که مستحق دریافت چه مقدار کمک دولتی می باشند.
 5. خانواده ها باید راجع به اینکه تغیرات جدید چه تأثیری بر آنها دارد فکر کنند. معلومات بیشتر راجع به اینکه خانواده ها باید چه کارهایی  برای آمادگی گرفتن در مقابل تغییرات جدید انجام دهند  در  اوایل سال 2018 در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و مطالب دیگر مانند بررسی های موردی درطی هفته های آینده جهت حمایت ازکمپاین وغنامندی مواد مندرج آن غرض مشارکت بیشترجوامع دارای فرهنگ ولسانهای مختلف نشرخواهد گردید.

 CCs sub

Leave a Reply