مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

دولت استرالیا هفتهء قبل با معرفی اپلیکشن کوید اعلان نمود که این اَپ به دولت کمک میکند کسانی را که با فرد مصاب به کوید-۱۹ تماس نزدیک داشته اند شناسایی کند. با وصف بعضی نگرانی ها دربارهء حریم خصوصی افراد، دولت میگوید این اَپ یک فکتور تعیین کننده در برداشتن قیودات اجتماعی است. دولت از همه مردم تقاضا نموده این اَپ را در تیلفونهای موبایل شان بگیرند زیرا این اَپ وقتی مؤثر است که حداقل چهل فیصد مردم انرا استفاده کنند.

وقتی دو نفر برای بیش از ۱۵ دقیقه در فاصله یک و نیم متری از یكدیگر قرار بگیرند موبایل های شان بسته‌های معلوماتی رمزی دربارهء شماره موبایل، نام، سن تخمینی و كود پستی آنها را با یكدیگر تبادله می‌كنند. این معلومات به مدت ۲۱ روز به شكل رمز در موبایل ذخیره می‌شود و اگر تست كرونای شخص مثبت باشد، این معلومات در شناسایی افرادی که فرد مصاب با آنها به تماس بوده کمک میکند.
20042903B

Leave a Reply