مکتب اندیشه
ماهنامهء آرمان
http://php.bamyan.org.au/?attachment_id=2675 >
سایت جدید کانون فرهنگی
Afghan Driving Programm
Your ADS
your ADS
Choose Your Language

Archive for the ‘در باره ما’ Category

”جامعهء هزارهء ویکتوریا“ یک نهاد غیرانتفاعی است که در اپریل سال 2002 و با هدف کمک به مهاجران افغانستانی مقیم استرالیا تأسیس شد. فعالیت های انجمن که عمدتاً امور فرهنگی و اجتماعی است توسط اعضای کمیته اداری انجمن برنامه ریزی و اجرا میگردد. اعضای کمیتهء اداری در جلسات عمومی دوسالانهء انجمن و با رأی آزاد اعضا انتخاب میشوند.

”جامعهء هزارهء ویکتوریا“ اکنون یک نهاد پیشگام در عرصهء خدمات فرهنگی و اجتماعی است و در حال حاضر بیش از سه هزار عضو دارد که شامل اعضای رسمی و افتخاری می باشد و اکثرا در ساحهء شهر ”دندینانگ“ و ”کیسی“ بودوباش دارند.

 

 

اهداف انجمن

 ارائه خدمات توطن به مهاجران و پناهندگان افغانستانی مقیم استرالیا

 ایجاد اتحاد و یکپارچگی در اجتماع افغانستانی های مقیم استرالیا و تلاش برای حضور فعال آنها در جامعهء چندفرهنگی استرالیا

 حمایت از حقوق بشر، آزادی های دموکراتیک و حقوق اقلیت های قومی در افغانستان